Margam Satyam Jivam Nive (68)

Margam Satyam Jivam Nive Instrumental: Oboe, guitar